# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1050-NEXT Agricultural education and natural resources in electronic platform (opportunities and challenges) مجتبی دلشاد، فرانک صحرایی، حسن رضا شکری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1004-NEXT Art as the Best way to Teach Philosophy and Religion نادیا مفتونی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1003-NEXT یادگیری از راه دور برای دروس ریاضی در فیزیک حمیدرضا مشفق چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1011-NEXT یادگیری الکترونیکی با رویکرد علوم شناختی رضا رستمی، زینب السادات مصطفوی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1036-NEXT ارائه چارچوبی نوین برای آموزش الکترونیکی دروس کارگاهی رشته شهرسازی دانشگاه تهران مهرداد رحمانی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1063-NEXT آزمایشگاه غیرحضوری درس ریزپردازنده سیدامید فاطمی، حسین تن چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1015-NEXT آسیب شناسی یادگیری برخط در آموزش مهندسی در بحران کرونا: مورد دانشگاه تهران سما قریشی، سیدامید فاطمی، زهرا شاطرزاده یزدی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1007-NEXT استفاده از روشهای جایگزین ارزشیابی در آموزش مهندسی: ادراک و نظرات دانشجویان درباره پوشه عملکرد الکترونیکی سما قریشی، سیدامید فاطمی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1000-NEXT افزایش مهارت اعضاء هیأت علمی دانشگاه برای اجرای دوره الکترونیکی سیدامید فاطمی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1030-NEXT آموزش الکترونیک در بحران کویید 19 فرصت به کار گیری فرآیند یادگیری مبتنی بر ذهن فلسفی سید کمال واعظی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1067-NEXT آموزش الکترونیکی در دوران کرونا - اشتراک تجربه گروهی از اعضای شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی سیروس زمانی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1065-NEXT آموزش الکترونیکی و گذر به آموزش پویا جلیل راشد محصل چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1016-NEXT آموزش درس سیستم‌های اندازه‌گیری در دوران کرونا علی صدیقی، مهدی رباطی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1042-NEXT آموزش غیرحضوری و دیسیپلین آموزشی Mahmoud Shahabadi چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1038-NEXT بازی‌گونه سازی تطبیقی در بستر یادگیری مهسا صاحبدل، مصطفی صالحی، شقایق نجاری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1025-NEXT بررسی تأثیر کووید۱۹ بر طراحی تجربه سامانه‌‌های آموزش الکترونیکی با رویکرد تغییر رفتار آرزو نیکنام، مریم السادات خلیلی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1014-NEXT بررسی دیدگاه دانشجویان ازژرف اندیشی وارزیابی پدیده آموزش مجازی دانشجویان دردوران کرونادردانشکده مجازی، آموزش پزشکی ومدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران ازآموزش مجازی دردوران کووید19-سال 1399 زهرا ایازی وانانی، سلیمان احمدی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1053-NEXT بررسی فرآیند یادگیری در آموزش مجازی درس عملی، دیدگاه دانشجویان دل ارا جعفری، زهرا شاطرزاده یزدی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1002-NEXT تبادل تجربیات یاددهی و یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه تهران به واسطه شیوع ویروس کرونا علی زارعی، محمد جوادی پور چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1010-NEXT تبیین دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید- 19 : یک مطالعه کیفی فاطمه باکوئی، افسانه ارزانی، هاجر ادیب راد، راضیه عباسی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1022-NEXT تبیین راهکارهایی جهت افزایش کیفیت آموزش مجازی گروه هنر با تاکید بر واحد عملی-نظری درس مبانی هنرهای تجسمی ۲ (رنگ) رشته مجسمه سازی نرگس حریریان چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1023-NEXT تجاربی از آموزش مجازی در پردیس فارابی؛ مسایل و راهکارها محمد میره ای چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1055-NEXT تجارب حاصل از برگزاری درس عملی طراحی فنی در دوره کارشناسی معماری دانشگاه تهران به شیوه الکترونیکی آزاده نوری فرد، امیررضا اردکانی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1062-NEXT تجربیات و چالشهای آموزش دروس نظری- عملی درفضای مجازی نسرین مقدم چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1046-NEXT تجربه برگزاری درس مبانی مهندسی زلزله برای معماران به صورت الکترونیکی آزاده نوری فرد چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1017-NEXT تجربه تشکیل تیم آموزش مجازی کووید-19 در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال 1399 مرضیه فرهادخانی، زهرا ایازی وانانی، اکبر سلیمانی، شهرزاد حبیبی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1043-NEXT تجربه زیسته یادگیری الکترونیکی کیمیا مهدوی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1052-NEXT تجربه زیسته برگزاری کارگاه طراحی معماری 5 در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در نیمسال دوم 1399-1400 مریم غروی الخوانساری، صدیقه مسائلی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1018-NEXT تجربه زیسته تدریس درس "تدریس بالینی" مبتنی بر شیوه های نوین تدریس و ارزیابی با بکارگیری تکنولوژی، در دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سلیمان احمدی، سارا شهبازی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1045-NEXT تجربه زیسته شرکت در مصاحبه دکتری به صورت الکترونیک کیمیا مهدوی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1058-NEXT تجربه‌ی زیسته‌ی نوآوری در طراحی آزمون‌های درس دینامیک آرش بهرامی، غزل بیگلری، مهدیس ربانی، حمیدرضا عاکف، پارسا فقیهی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1056-NEXT تحلیل یادگیری بر روی سامانه‌های یادگیری دانشگاه تهران به کمک هوش ماشین محمد علی صدرایی جواهری، سیدامید فاطمی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1049-NEXT تحلیلی بر مولفه های سازنده برند آموزش الکترونیکی با تاکید بر رضایت دانشجویان محمد میره ای چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1051-NEXT ترسیمی از یاددهی و یادگیری آینده با بهره گیری از پداگوژی و تکنولوژی سیدامید فاطمی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1064-NEXT چالش در آزمون میان ترم الهام شیرزاد، کاترین ریاضی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1035-NEXT چالش‌ها و راهکارهای آموزش مجازی دروس آزمایشگاهی مرتبط با زمینه تخصصی شیمی تجزیه گلناز جوزانی کهن، مینو قنبرزاد چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1068-NEXT چالش ها و فرصتهای یاددهی و یادگیری الکترونیکی در حوزه آموزش‌های سازمانی به همراه ارائه راهکارهایی برای بهبود سیستم علی بزرگی امیری، مجید احمدی، اعظم السادات سیدی، سید حسین میری آشتیانی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1041-NEXT دوره آموزش سبک های یادگیری و ارزشیابی دانشجو در آموزش مجازی ویژه اعضای هیات علمی سلیمان احمدی، سمیه رجب زاده چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1028-NEXT طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره (course) الکترونیک فیزیوپاتولوژی روماتولوژی بر مبنای اصول یاددهی- یادگیری آموزش الکترونیک در دوران همه گیری کووید-19 میترا عباسی فرد، معصومه رحیمی، مهسا حسنی پور، احسان زارع رنجبر چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1060-NEXT طراحی یک سیستم یادگیری الکترونیکی با استفاده از هستی شناسی در وب معنایی مریم دانشمندی، حیدر پرماه، فاطمه آقاپور آرانی، علی معینی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1012-NEXT کلاس وارونه، روشی موثر در برگزاری درس سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی سمیه اسماعیلی، مریم حمزه لو مقدم، رسول چوپانی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1054-NEXT مدل‌سازیِ "آزمونِ شناختی"، جهت افزایش فضای تعاملی در فرایند یاددهی_ یادگیری علی خاکسار چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1047-NEXT مروری بر تجربیات به دست آمده در تولید محتوا و اجرای دروس به صورت الکترونیکی محمود رضا دلاور چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1044-NEXT مشارکت الکترونیک و یادگیری مشارکتی با کمک ابزارهای دیجیتال به منظور طراحی و تغییر محیط‌های انسان‌ساخت محمد نورانی سعدالدین چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1019-NEXT مقایسه تأثیر دو روش تدریس JIGSAW مبتنی بر یادگیری سیار و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادگیری پایدار دانشجویان فوریت های پزشکی سلیمان احمدی، سارا شهبازی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1048-NEXT موج چهارم جهانی و تحول دیجیتالی حوزه الهیات، بایسته ها و راهبردها مرکز مطالعات عالی دانشگاه تهران چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1001-NEXT نقش بازی در مشارکت فعال و یادگیری عمیق و ارزیابی دانشجویان فلسفه اسلامی دانشگاه تهران نادیا مفتونی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1069-NEXT واکاوی ادراک اعضای هیئت‌علمی از فرایند یاددهی-یادگیری در محیط الکترونیکی در پاندمی کوئید 19: موردمطالعه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران الهه حجازی موغاری، فاطمه نارنجی ثانی، سمانه حجازی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1070-NEXT واکاوی ادراک دانشجویان از فرایند یاددهی-یادگیری به شیوه الکترونیکی در پاندمی کوئید 19 مورد مطالعه: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران الهه حجازی موغاری، فاطمه نارنجی، سمانه حجازی چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1020-NEXT واکاوی تجربه زیسته دستیاران آموزشی موثر در محیط یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران زینب السادات مصطفوی، فاطمه نارنجی ثانی چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1026-NEXT واکاوی کاربردپذیری رابط کاربری سامانه ایلرن دانشگاه تهران با ابزار ردیابی چشم نسرین مقدم، آرزو نیکنام، شادی احمری چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است