1400-05-15
1400-05-19
آخرین مهلت ارسال فیلم ارائه مقاله 1400-05-28
مسابقات
ارائه پیشنهاد برای شرکت در میزگرد دانشجویان
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-06-01
ارائه پیشنهاد برای شرکت در میزگرد گفتگو راجع به یادگیری الکترونیکی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-06-01
ارائه پیشنهاد برای شرکت در میزگرد گفتگو راجع به مدیریت دانش
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-06-01
ارائه پیشنهاد برای شرکت در میزگردهای گفتگو راجع به خدمات فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-06-01
ارائه پیشنهاد شرکت در میزگرد بهبود یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران به همراه هیأت رئیسه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-06-01
برترین اپلیکیشن‌های موبایلی آموزشی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین اینفوگرافیک
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین انیمیشن (پویانمایی) آموزشی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتالی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین درس‌افزار (محتوای الکترونیکی چند رسانه‌ای)
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین طراحی وب‌سایت تعاملی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی (در یک رشته‌ تخصصی)
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین فیلم آموزشی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین فیلم خاطرات و تجارب متفاوت دانشجویان، از آموزش الکترونیکی استاد
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین کتاب درسی الکترونیکی چند رسانه‌ای
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین محتوای درسی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1400-05-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1400-05-05
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1400-05-09
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-06-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-06-05
برترین محتوای شبیه ساز
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین محتوای واقعیت افزوده
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین محتوای واقعیت مجازی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین واژه‌نامه‌ چندرسانه‌ای دیجیتالی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
برترین ویدیوی تعاملی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-05-24
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-05-25
1400-06-02 09:00
1400-06-11 17:00