آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-05-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-05-19
تاریخ شروع جشنواره
1400-06-02 09:00
تاریخ پایان جشنواره
1400-06-11 17:00