زمان‌بندی اجرای برنامه ها

07:00 - 08:00

نماینده ویژه در امور دولت الکترونیکی

مهندس نصر الله جهانگرد

 

 

07:00 - 09:00

This presentation will give insight into the structure of the doctoral program and its international network. In addition to that, the presentation will outline the program's strategies for coping with the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic, specifically with regard to the doctoral Colloquium.

Dr. Carolin Müller
Coordinator of Young Researchers at the Media Center,
Technische Universität Dresden
Education and Technology - International Doctoral Program and Colloquium at Technische Universität Dresden

 

 

07:00 - 08:00

AUAP President

Dr. Peter P. Laurel

 

 

12:25 - 13:25

Global Survey on the impact of Covid-19 on higher education, focusing specifically on teaching and learning .

Trine Jensen

IAU  Modetator

 

 

 

06:15 - 06:50

The Future of Higher Education. How to promote innovations like AI & Chatbots

Francesc Santanach Delisau
EdTech Enterprise Architect at Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 

 

07:00 - 08:05

Key Note Speaker

Dr. Thomas Koehler
.The chair for educational technology

Technische Universität Dresden

 

 

07:00 - 07:30

مطالعات آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
رئیس کارگروه مطالعات آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا

 

 

 

06:10 - 10:00

مدیریت دانشگاهی در دنیای تحولات دیجیتالی در دنیای تحولات دیجیتال، دانشگاهها و سازمانهای آموزشی هم نیاز به تحولات اساسی مرتبط دارند. بخشی از این تحولات مرتبط با روشهای آموزشی، بخشی به محتواهای آموزشی، بخشی مرتبط با ابزارها و فناوریهای دیجیتالی مورد نیاز، بخشی به مدل های کسب و کار آنها و بخشی به نوع ارائه خدمات و همکاریهای بین دانشگاهها. در این گفتار بر روی دو سوال زیر بحث خواهد گردید: جایگاه مدیران دانشگاهی و نقش آنها در این تحولات چیست؟ چگونه می توان با مدیریتی هوشمندانه زمینه ساز تحولات بزرگی شد؟

دکتر سید علی اکبر صفوی
رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی و کارگروه آموزش مجازی وزارت عتف