یکشنبه 10 مرداد 1400
07:00 تا 08:00
سخنرانی
مهندس نصر الله جهانگرد
نماینده ویژه در امور دولت الکترونیکی
یکشنبه 10 مرداد 1400
07:00 تا 09:00
سخنرانی
Dr. Carolin Müller
This presentation will give insight into the structure of the doctoral program and its international network. In addition to that, the presentation will outline the program's strategies for coping with the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic, specifically with regard to the doctoral Colloquium.
رزومه ارائه دهنده
Coordinator of Young Researchers at the Media Center,
Technische Universität Dresden
Education and Technology - International Doctoral Program and Colloquium at Technische Universität Dresden
یکشنبه 10 مرداد 1400
07:00 تا 08:00
سخنرانی
Dr. Peter P. Laurel
AUAP President
یکشنبه 10 مرداد 1400
12:25 تا 13:25
سخنرانی
Trine Jensen
Global Survey on the impact of Covid-19 on higher education, focusing specifically on teaching and learning .
رزومه ارائه دهنده

IAU  Modetator

سه شنبه 02 شهریور 1400
06:15 تا 06:50
سخنرانی
Francesc Santanach Delisau
The Future of Higher Education. How to promote innovations like AI & Chatbots
رزومه ارائه دهنده
EdTech Enterprise Architect at Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
سه شنبه 02 شهریور 1400
07:00 تا 08:05
سخنرانی
Dr. Thomas Koehler
Key Note Speaker
رزومه ارائه دهنده
.The chair for educational technology

Technische Universität Dresden

سه شنبه 02 شهریور 1400
07:00 تا 07:30
سخنرانی
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
مطالعات آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا
رزومه ارائه دهنده
رئیس کارگروه مطالعات آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا
دوشنبه 08 شهریور 1400
06:10 تا 10:00
سخنرانی
دکتر سید علی اکبر صفوی
مدیریت دانشگاهی در دنیای تحولات دیجیتالی در دنیای تحولات دیجیتال، دانشگاهها و سازمانهای آموزشی هم نیاز به تحولات اساسی مرتبط دارند. بخشی از این تحولات مرتبط با روشهای آموزشی، بخشی به محتواهای آموزشی، بخشی مرتبط با ابزارها و فناوریهای دیجیتالی مورد نیاز، بخشی به مدل های کسب و کار آنها و بخشی به نوع ارائه خدمات و همکاریهای بین دانشگاهها. در این گفتار بر روی دو سوال زیر بحث خواهد گردید: جایگاه مدیران دانشگاهی و نقش آنها در این تحولات چیست؟ چگونه می توان با مدیریتی هوشمندانه زمینه ساز تحولات بزرگی شد؟
رزومه ارائه دهنده
رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی و کارگروه آموزش مجازی وزارت عتف