بررسی فرآیند یادگیری در آموزش مجازی درس عملی، دیدگاه دانشجویان
کد مقاله : 1053-NEXT
نویسندگان:
دل ارا جعفری *1، زهرا شاطرزاده یزدی2
1پردیس شهید مفتح ، دانشگاه فرهنگیان
2دانشکده علوم مهندسی، پردیس فنی مرکزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
یک روش به‌روز و مناسب جهت متحول‌کردن نظام آموزشی و انجام اصلاحات اساسی در رویکردهای آموزشی و برنامه‌های درسی موجود، روی آوردن به آموزش آنلاین و بهره برداری از پلتفرم‌های جدید آموزشی می باشد. از مزایای قابل توجه آموزش آنلاین اینست‌ که متناسب با خواسته‌های جامعه‌ی هدف، زمینه‌ها‌ی یادگیری‌ رسمی و غیر رسمی را فراهم می‌ آورد. با وجود این سیستم یادگیری نوین و به کمک مجموعه‌‍‌ زیرساختها و ابزارهای موجود، فراگیران می‌توانند به تعاملات اجتماعی با مدرسان و با هم کلاسی های خود پرداخته وتجربیات خود را با هم به اشتراک گذاشته و دانش خود را غنی سازی کنند.پس از پاندمی بیماری کووید19 در جهان وتاثیرات بسیار زیاد آن بر روی زندگی مردمان زمین از جنبه های مختلف آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و...مردمان جهان برای ادامه بقا مسیری جز یافتن روشهای جدید نیافتند و بالطبع آموزش نیز با این پاندمی متحول شد، شاید به جرات باید گفت تحولات سالهای اخیر در فرایند یاددهی – یادگیری بواسطه وجود این بیماری به مانند انقلابی عظیم می ماند، که اگر چنین رخدادی نبود، شاید سالها آموزش الکترونیکی بر بستر وب اهمیت چندانی و بدنبال آن کاربری پیدا نمی‌کرد.
در این کار پژوهشی قصد داریم برای یک درس عملی، به بررسی کیفیت آموزش آنلاین با استفاده از سامانه مدیریت آموزش الکترونیک (LMS) بپردازیم و با کمک گرفتن از دیدگاه دانشجویان و بررسی داده های موجود، پلت‌فرم مناسبی برای آموزش مجازی این درس عملی و دروس مشابه پیشنهاد دهیم. این پژوهش بر بستر وب و به‌کمک نرم افزار آنلاین مودل برای درس عملی "کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳"، و بر روی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان طراحی و اجرا شده است. هدف از این مطالعه تخصصی، بررسی تاثیر روشهای نوین تدریس بر تحولات نظام آموزشی دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش پژوهش، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت پاسخ به فرضیه‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل نتایج استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش، تأثیر مثبت پلت‌فرم آموزشی آنلاین را بر درس عملی "کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳" تأیید می‌کند. این یافته‌ها را می‌توان در بالا بردن سطح آگاهی دانشجو معلمان و همچنین اساتید، برای پذیرش فناوری‌های آموزشی آنلاین و تأکید بر نقش استاد در مقام هدایت‌گر تحصیلی در دانشگاهها، مورد توجه قرار داد. در پژوهش حاضر در نظر داریم به ارزیابی مدل آموزشی پیاده‌سازی شده‌ی خود برای درس عملی "کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳"، که به دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان تدریس شده است، بپردازیم و کار‌آیی این روش آموزشی را از دید دانشجو معلمان بررسی کنیم. جامعه‌ی پژوهش مورد مطالعه، دانشجو معلمان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸­۹۹پردیس شهید مفتح می باشد. کل فرایند یاددهی– یادگیری به همراه پلت فرم آموزشی بر روی سامانه‌ی هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. بعد از آزمون و تحویل پروژه‌ی آموزشی از دانشجویان به‌کمک فرم‌های پرسشنامه نظر سنجی شده است، که در این مقاله به بررسی نتایج حاصل از این نظرسنجی می پردازیم.
جامعه‌ی پژوهش ما، همه‌ی دانشجو معلمان پردیس شهید مفتح ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸­۹۹ می باشند که تعداد آنها 42 نفر است. درس عملی "کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳" مد نظر است. در این پژوهش، فرض بر اینست که چهار عامل مهم بر روی فرآیند یاددهی-یادگیری تاثیر به سزائی دارند. این عوامل عبارتند از اجرای کلاسهای زنده در بستر ادوبی کانکت، استفاده از تکالیف، ارائه فیلمهای آموزشی، و استفاده از تالارهای گفتگو. در این پژوهش اثر این چهار عامل را در یادگیری دانشجویان بررسی و تحلیل می کنیم. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌‌ای است که به رؤیت اساتید صاحب‌نظر رسیده است. این پرسشنامه، شامل 37 سؤال با طیف 4 گزینه‌ای لیکرت ( خیلی زیاد =4، زیاد= 3 ،متوسط=2، کم=1) است، و شامل دو قسمت سؤالات عمومی و تخصصی می‌باشد. جهت پاسخ به فرضیه‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک‌نمونه) از طریق نرم افزار 24 IBM SPSS statistic استفاده شده است. در بررسی مقدماتی داده‌های مستخرج از نظرسنجی مشاهده می شود که از تعداد کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی، ۷۳.۸ درصد زن و ٢۶.۲ درصد مرد بوده اند، نتایج نشان می دهد که بعد از گذراندن این درس، بیش از ۸۴ درصد دانشجویان درس را در سطحی یادگرفته اند که خودشان قادر هستند با استفاده ازاین روش آموزشی، و بکمک نرم افزار محتوا ساز، محتوای آموزشی خوبی بسازند. این در حالی است که طبق خود اظهاری دانشجویان، قبل از اخذ این درس، حدود ۷۳ درصد از آنها هیچگونه آشنایی با این نرم افزار نداشته اند. و این موضوع نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز این متد آموزشی می‌باشد. در این پژوهش چهار فرضیه مهم مطرح شده است،
فرضیه 1-اجرای کلاسهای زنده، بکمک ادوبی کانکت بر آموزش آنلاین در درس عملی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات3 دانشگاه فرهنگیان بر فرایند یاددهی- یادگیری تأثیر دارد.
فرضیه2- ارائه تکالیف بر آموزش آنلاین در درس عملی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات3 دانشگاه فرهنگیان بر فرایند یاددهی- یادگیری تأثیر دارد.
فرضیه3- ارائه فیلمهای آموزشی بر آموزش آنلاین در در درس عملی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات3 دانشگاه فرهنگیان بر فرایند یاددهی- یادگیری تأثیر دارد.
فرضیه 4-وجود تالارهای گفتگو بر آموزش آنلاین در درس عملی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات3 برروی فرایند یاددهی – یادگیری ‌تأثیر دارد.
که در ادامه به اثبات فرضیه ها و نقش هر یک از منابع آموزشی مطرح شده بر روی پلت فرم آموزشی می‌پردازیم ، و در آخر ضریب تاثیر هر یک از این منابع آموزشی مطرح و در مورد چرایی هر یک بحث و بررسی شده است.


کلید واژه: فناوری اطلاعات، روشهای نوین آموزشی، سیستم مدیریت آموزشی، آموزش آنلاین، فرایند یاددهی-یادگیری
کلیدواژه ها:
روشهای نوین آموزشی، سیستم مدیریت آموزشی، آموزش آنلاین، فرایند یاددهی-یادگیری
وضعیت : چکیده برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است