تبیین دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید- 19 : یک مطالعه کیفی
کد مقاله : 1010-NEXT
نویسندگان:
فاطمه باکوئی *1، افسانه ارزانی2، هاجر ادیب راد1، راضیه عباسی3
1گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
2گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
3دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
چکیده مقاله:
مقدمه: تبیین تجربه آموزشی دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید- 19 و شناخت راه کارهایی برای ایجاد
یادگیری موثرتر می تواند برای تصمیم گیران و سیاست گزاران نظام آموزشی کشور ارزشمند باشد. موفقیت آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد ذینفع امکان پذیر نیست. مطالعات کیفی با تبیین مفاهیم عمیق و فردی به درک پدیده های انسانی کمک می کنند. لذا
باتوجه به عدم انجام چنین مطالعه ای در این زمینه، پژوهش کیفی حاضر با هدف تبیین دیدگاه دانشجویان از آموزشی مجازی در اپیدمی کووید- 19 انجام شد.
روش کار: مطالعه کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام گردید. معیارهای ورود به مطالعه شامل دانشجویان کارشناسی
پرستاری و مامایی ورودی 1396 ، 1397 و 1398 بود که دروس تئوری خود را در نیمسال دوم 98 - 99 با روش آموزش آفلاین از طریق سامانه نوید (یک سیستم یادگیری الکترونیکی) طراحی شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور، در دوره بحرانی کرونا گذرانده بودند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 15 دانشجوی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی 1396 لغایت 1398 ترمهای یک تا 6 به روش نمونه گیری هدفمند در سال 1399 همزمان با اپیدمی کووید - 19 جمع آوری شد. همه مصاحبه ها ضبط و سپس
خط به خط دستنویس گردید و در نهایت از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد.
یافته ها: تحلیل داد هها منجر به استخراج طبقات "مزایای آموزش مجازی"، "معایب آموزش مجازی" و «راهکارهای ارتقای آموزش مجازی » شد. این طبقات به ترتیب دارای زیر طبقات "انعطا ف پذیری یادگیری و بستر مناسب یاددهی- یادگیری"؛ "مهارت ناکافی تدریس مجازی برخی از اساتید، عدم یادگیری موثر، ضعف برنامه ریزی دانشجو در یادگیری، ارزشیابی نامعتبر و مشکلات سخت و نرم افزاری سامانه » و «بهینه سازی روش تدریس مجازی، برگزاری کلاس آنلاین مجازی، بارگذاری فایلهای ویدئویی و ارزشیابی موثر » بودند.
دانشجویان مشارکت کننده در این مطالعه در طی دوره اپیدمی شیوع بیماری کووید- 19 به فوایدی در خصوص آموزش مجازی اشاره داشتند که حاکی از پیگیری و مطالعه دروس بدون محدودیت زمان و مکان، دریافت اصل مطلب درسی در زمان کمتر، عدم اجبار اختصاص زمان خاص به حضور در کلاس، حق انتخاب زمان و نوع درس برای مطالعه مطالب، عدم نیاز به برگزاری کلا سهای جبرانی به دنبال تعطیات و کنسل شدن کلاسها و امکان حضور دانشجویان شاغل در همه کلاسها می باشد.
مشارکت کنندگان مواردی را در نقل و قولهای خود اشاره نمودند که حاکی از زیرطبقه ی بستر مناسب یاددهی- یادگیری است. به عبارت دیگر
عدم وجود مشکلات فیزیکی کلاس، نداشتن رفت و آمد و مسایل مربوط به آن را از مزایای این سبک آموزشی دانستند.
در نقل و قول اکثر دانشجویان کدهایی اشاره شد که مفهوم «مهارت ناکافی تدریس مجازی برخی اساتید » را نشان می داد. این زیرطبقه در پاسخ به آموزشی فوری در این بحران، یعنی جایگزین کردن آموزش مجازی برای یادگیری کلاسیک شکل گرفت. آنها به مواردی مانند
بارگذاری زیاد و حجیم فایلها نسبت به تعداد واحد مربوطه، بارگذاری چندین فایل در یک زمان، زمان بندی نامشخص ارسال فایلها و عدم استفاده از ویژگی تالار گفتگو موجود در سامانه اشاره کردند. برحسب بیانات دانشجویان «عدم یادگیری موثر » یکی دیگر از زیرطبقات معایب آموزش مجازی است. تجارب آنها نشان می دهد که این سبک آموزشی بنا به دلایلی مانند عدم درک مطالب برخی دروس، عدم اجبار حضور
در کلاس و یادگیری کمتر، کاهش ارتباطات و تعاملات بین دانشجویان و اساتید، مشکل دانشجو در بیان و تفهیم سوال به استاد و تاثیر ایجاد تصویر ذهنی از استاد موقع تدریس در دانشجو بر یادگیری نمی تواند همواره منجر به یادگیری موثر شود.
از دیگر طبقات ظهوریافته در این مطالعه، را هکارهای ارتقای آموزش مجازی می باشد که با چهار زیرطبقه بهینه سازی روش تدریس مجازی، برگزاری کلاس آنلاین مجازی، بارگذاری فایلهای ویدئویی و ارزشیابی موثر مشخص شده است.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که آموزش مجازی مانند متدهای آموزشی دیگر مزایایی شامل انعطاف پذیری یادگیری و بستر مناسب یاددهی- یادگیری و معایبی از جمله مهارت ناکافی تدریس مجازی برخی از اساتید، عدم یادگیری موثر، ضعف برنامه ریزی دانشجو در یادگیری، ارزشیابی نامعتبر و مشکلات سخت و نرم افزاری سامانه دارد و نیازمند به راهکارهایی برای ارتقای این شیوه آموزشی با
بهینه سازی روش تدریس مجازی، برگزاری کلاس آنلاین مجازی، بارگذاری فایل های ویدئویی و ارزشیابی موثر می باشد.
با توجه به یافته ها و ضرورت اجرای آموزش مجازی در دوره اپیدمی کووید- 19 ، به انجام مداخلاتی برای بهبود کیفیت اجرای این شیوه آموزشی از سوی استاد و دانشجو نیاز است. مسئولین آموزشی دانشکده ها نیز می توانند از دانش حاصل از این مطالعه در زمینه انتظارات دانشجویان از یادگیری، چالشها، موانع تجربه آموزشی مثبت و را هکارهایی برای ایجاد یادگیری مثبت در جهت ارایه ی آموزش مجازی
موثرتراستفاده نمایند. در راستای طولانی شدن اپیدمی کووید - 19 و ادامه روند آموزش مجازی نیاز به مطالعات مشابه در سایر دانشکده ها
با مقاطع تحصیلی مختلف پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
یادگیری، مجازی، دانشجویان، کووید- 19 ، دیدگاه، مطالعه کیفی.
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است