برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

02 شهریور 1400
14:00-14:45

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 7
Omid Fatemi

03 شهریور 1400
18:00-20:00

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 6
رضا کاظمی احمدآبادی

02 شهریور 1400
10:00-11:00

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 7
Nadia MAFTOUNI

02 شهریور 1400
11:00-12:00

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 8
Nadia MAFTOUNI

02 شهریور 1400
16:00-16:55

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 5
الناز کتابچی ، نغمه رضاخانی

02 شهریور 1400
15:00-15:45

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 7
امیر علی صدر دادرس

03 شهریور 1400
09:00-10:00

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 5
مهتا ارجمند

03 شهریور 1400
10:00-11:00

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 2
زهرا جلالوند- مهتاب میرزا قاسمی

03 شهریور 1400
11:00-12:00

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 3
فاطمه وفایی

03 شهریور 1400
14:00-14:30

به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir
شرکت کنندگان: 2
فاطمه وفایی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.