برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بازی سازی به مثابه انگیزه بخشی، مشارکت مستمر و ارزیابی پیوسته دانشجویان
1400-06-02 10:00-11:00
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
7 Nadia MAFTOUNI
2 Gamification: Enjoy Teaching and Learning in Covid 19 Era!
1400-06-02 11:00-12:00
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
8 Nadia MAFTOUNI
3 نکاتی در برگزاری کلاس با نرم افزار ادوبی کانکت
1400-06-02 14:00-14:45
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
7 Omid Fatemi
4 برگزاری کلاس زنده با اتاق تعامل (بیگبلوباتن)
1400-06-02 15:00-15:45
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
7 امیر علی صدر دادرس
5 نقش سامانه هوش سازمانی در دانشگاه تهران دیجیتال
1400-06-02 16:00-16:55
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
5 الناز کتابچی ، نغمه رضاخانی
6 شناسایی خدمات، تدوین کاتالوگ خدمات و بروزرسانی و بهبود مستمر آن
1400-06-03 09:00-10:00
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
5 مهتا ارجمند
7 آشنایی با سامانه «راهنمایی و پشتیبانی خدمات» میز خدمت دانشگاه تهران
1400-06-03 10:00-11:00
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
2 زهرا جلالوند- مهتاب میرزا قاسمی
8 بایگانی دیجیتالی دانشگاه تهران
1400-06-03 11:00-12:00
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
3 فاطمه وفایی
9 چگونه فایلهای حجیم خود را در یک محیط امن انتقال دهیم؟
1400-06-03 14:00-14:30
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
2 فاطمه وفایی
10 ایجاد دانشنامه با قالب ویکی با استفاده از پتانسیل گروههای دانشجویی
1400-06-03 18:00-20:00
به صورت الکترونیکی ثبت نام و شرکت در https://event.ut.ac.ir بدون محدودیت
0 ریال
6 رضا کاظمی احمدآبادی