ضمن تشکر از اثر علمی و ارزشمند شما،  جهت ارائه شفاهی و یا پوستر در  "همایش یادگیری الکترونیکی : تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری " به دستورالعمل‌های زیر مراجعه نمایید:

"مهلت ارسال فایل کامل مقاله  و ویدیوی ارائه حداکثر تا روز جمعه مورخ 29 مردادماه"


 دستورالعمل شیوه ارائه مقالات شفاهی

          1- ارسال فایل نهایی ارائه مقاله در قالب فایل word (دریافت فایل الگو) توجه بفرمایید که حداکثر تعداد صفحات مجاز مقاله 5 صفحه می باشد.

          2- ارسال فایل ویدیویی ارائه مقاله (دریافت راهنما)


          " مراحل ارسال فایل ارائه مقاله شفاهی"

 

لطفا در قسمت ارسال و پیگیری مقاله روی {manuId} کلیک بفرمایید. بعد از چک کردن مشخصات مقاله از سمت راست توضیحات دبیر علمی را ملاحظه بفرمایید.
سپس در قسمت ارسال تغییرات اگر توضیحی نیاز است یادداشت بفرمایید. سپس از منوی نوع فایل ارائه مقاله را انتخاب بفرمایید و مقاله کامل شده بر اساس الگوی مقالات (قسمت مقالات / راهنمای ارسال فایلهای نهایی مقالات پذیرفته شده) را ارسال کنید.
سپس فایلهای تکمیلی / اضافی را انتخاب کنید و فایل mp4 تهیه شده را ارسال کنید.
در نهایت روی ارسال تغییرات به دبیر علمی کلیک کنید.


 

 

 دستورالعمل شیوه ارائه مقالات پوستری


        1- ارسال فایل نهایی ارائه مقاله در قالب فایل word (دریافت فایل الگو) توجه بفرمایید که حداکثر تعداد صفحات مجاز مقاله 5 صفحه می باشد.


          2- ارسال فایل پوستر 

           2-1-دریافت راهنمای تهیه پوستر

           2-2- دریافت الگوی تهیه پوستر


          3- ارسال فایل ویدیویی ارائه مقاله (دریافت راهنما)


" مراحل ارسال فایل ارائه مقاله پوستری"


لطفا در قسمت ارسال و پیگیری مقاله روی {manuId} کلیک بفرمایید. بعد از چک کردن مشخصات مقاله از سمت راست توضیحات دبیر علمی را ملاحظه بفرمایید.
سپس در قسمت ارسال تغییرات اگر توضیحی نیاز است یادداشت بفرمایید. سپس از منوی نوع فایل ارائه مقاله را انتخاب بفرمایید و مقاله کامل شده بر اساس الگوی مقالات (قسمت مقالات / راهنمای ارسال فایلهای نهایی مقالات پذیرفته شده) را ارسال کنید.
سپس فایلهای تکمیلی / اضافی را انتخاب کنید و فایل mp4 تهیه شده را ارسال کنید.
سپس در صورت تهیه یک پوستر گرافیکی فایلهای تکمیلی / اضافی را انتخاب کنید و فایل jpg تهیه شده را ارسال کنید.
در نهایت روی ارسال تغییرات به دبیر علمی کلیک کنید.