1. جشنواره یادگیری الکترونیکی

 • معرفی محتواهای برتر از لحاظ هنر، تکنیک و شیوه

 • معرفی فعال‌ترین استادان در یادگیری الکترونیکی
 • معرفی فعال‌ترین دانشجویان در یادگیری الکترونیکی
 • مصاحبه با افراد و برگزاری سخنرانی کلیدی
 
 
2. جشنواره فناوری های دیجیتال
 • پنل معرفی خدمات دیجیتالی دانشگاه تهران و بحث و تبادل نظر

 • معرفی نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال
 • معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه دیجیتال
 • رویداد دریافت ایده‌ها از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و شرکت‌ها Reverse Pitch

 

 

3. همایش یادگیری الکترونیکی:تجربه‌های زیسته، ارزیابی و آینده‌نگری

 • تجربه‌های نحوه برگزاری دروس نظری، تعاملی، عملی و آزمایشگاهی و برگزاری آزمون‌ها
 • آینده‌نگاری در حوزه یاددهی و یادگیری دانشگاه
 • ابتکارهای کارشناسان و دستیاران در پشتیبانی از تدریس استادان
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی